Algemene Voorwaarden Bij de uitvoering van opdrachten en leveren van diensten en producten door ‘Aprovechar’, tevens handelend onder de naam ‘Altijd Leuk Werk’ en ‘De Loopbaan Academie’. ‘Aprovechar’ is ingeschreven bij de KvK onder nummer  

 1. Algemeen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, adviezen, overeenkomsten, (online)producten en (rechts)handelingen tussen de eenmanszaak Aprovechar, tevens handelend onder de naam Altijd Leuk Werk en De Loopbaan Academie (verder: de Leverancier) en haar klanten of opdrachtgevers (verder: de Klant).

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien ‘Aprovechar’ gebruik maakt van derden.

Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.

 1. Grondslag offertes en aanbiedingen

Offertes van ‘Aprovechar’ zijn gebaseerd op informatie die door de Klant is verstrekt. De Klant staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De Leverancier zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.

Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Als het nodig is, mag de opdracht (mede) door een derde uitgevoerd worden.

De Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

 1. Tarieven en kosten van de opdracht

Tenzij anders overeengekomen zijn de tarieven van de Leverancier exclusief omzetbelasting (BTW). Reiskosten, indien van toepassing, worden afzonderlijk berekend.

Een tussentijdse verandering van het niveau van de kosten die de Leverancier noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal na overleg worden doorberekend.

 1. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is in een eventuele opdrachtbevestiging.

Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

 1. Annuleringsvoorwaarden

Annuleringen/ ontbindingen/ opzeggingen en wijzigingen van opdracht dient altijd schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van binnenkomst bij de Leverancier wordt gehanteerd als officiële annuleringsdatum.

Bij annulering, binnen een week voor aanvang, is de Klant 100% verschuldigd van het overeengekomen opdrachttarief.

 1. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/ of de daaruit vloeiende werkzaamheden uit worden gebreid of worden gewijzigd. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Klant worden bevestigd.

 1. Duur en afsluiting van de opdracht

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de Klant is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de Klant de Leverancier hierover te berichten. Indien de Klant niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

De Leverancier behoudt daarbij aanspraak op betaling voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 1. Vertrouwelijkheid

Inzake coaching volgt de Leverancier de richtlijnen van de Ethische Code van NOLOC ( www.noloc.nl )

 1. Aansprakelijkheid

De Leverancier is aansprakelijk voor tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de Leverancier van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkoming wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de Leverancier voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

Eventuele aanspraken van de Klant in hier bedoelde zin dienen, binnen twee maanden na het ontdekken van de tekortkoming, te zijn ingediend. Aansprakelijkheid wordt in elk geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval uitkeert. Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou. Wij zijn alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

 1. Online programma’s

Je kunt tegen betaling een (online) programma volgen bij De Loopbaan Academie. Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Je moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt. Het programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest tenzij anders aangegeven.

 1. Beheer van onlineproducten

De Leverancier draagt enkel en alleen zorg voor het onderhouden van de content.

De Leverancier heeft om haar moverende redenen het recht om de aanmelding van de klant niet te accepteren en de Klant de toegang tot de website te weigeren.

De Leverancier is te allen tijde gerechtigd om haar website geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen in verband met onderhoud, aanpassingen en/of verbetering daarvan. Indien mogelijk zal de Leverancier de Klant van de buitengebruikstelling op de hoogte brengen.

De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade in verband met een buitengebruikstelling zoals hierboven vermeld en/of buitengebruikstelling en/of storingen van buitenaf waardoor de website buiten gebruik is geraakt.

De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor het buitengebruik raken van de website

 1. Verplichtingen van de Klant gebruik onlineproducten

De Klant dient ervoor te zorgen dat de door de Leverancier verzochte c.q. benodigde informatie tijdig wordt verstrekt en dat alle informatie volledig en correct is.

De Klant dient voor het gebruik van de website een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Ten aanzien van het wachtwoord is de Klant gehouden om een wachtwoord aan te maken, dat aan de door de Leverancier gestelde vereisten voldoet.

Na een rechtsgeldige aanmelding stelt de Leverancier aan de Klant een website ter beschikking.

 1. Intellectuele eigendommen

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de Leverancier video’s, workshops, templates en producten berust bij de Leverancier. De Klant erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

 1. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 1. Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Als je gebruik maakt van onze producten en je hebt een probleem waarover je niets terug kan vinden in deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via marlies@altijdleukwerk.nl. Wij kunnen dan samen kijken naar een oplossing.