Privacybeleid

De door jou verstrekte gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten De Loopbaan Academie. Wij gebruiken jouw gegevens voor het verlenen van diensten en/of om je te informeren over andere producten en diensten van De Loopbaan Academie of Altijd Leuk Werk.

Wijzigingen
De Loopbaan Academie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid dan kan je ons bereiken via marlies@altijdleukwerk.nl